Stadens miljö- och klimatarbete

Mariehamns stad är sedan den 24 januari 2011 en miljöcertifierad kommun enligt ISO14001.

Miljömål

Riktlinjerna för miljöarbetet finns i stadens miljömål. Dessa utformas utifrån stadens miljöpolicy och betydande miljöaspekter. Mariehamns stad har fem miljömål. Dessa ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för Mariehamn. Till vår hjälp för att Mariehamn stads miljöarbete skall bli verkningsfull har vi valt miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Stadens miljöpolicy fastslår att stadens verksamhet i sin helhet skall uppfylla minst de krav på miljöskydd, som gällande lagstiftning ställer på verksamhet med anknytning till stadens ansvarsområde. Som stöd för att vi ska kunna följa miljölagstiftning och andra krav har stadskansliet tagit fram rutiner som vi har valt att kalla Anvisningar och lagkrav. Vi rekommenderar även andra organisationer att tänka på miljön, exempelvis genom hållbara evenemang.

Feedback och förbättringsförslag

Feedback och förbättringsförslag kallas för avvikelser på miljöledningsspråk. Avvikelser och hanteringen av dessa är ett medel för att ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet. Avsikten med avvikelsehanteringen är således att lyfta upp problem och se till att de åtgärdas och därmed inte inträffar igen. Därför är det viktigt att anställda inom Mariehamns stad och majoritetsägda dotterbolag på ett enkelt sätt kan ge feedback och förbättringsförslag på stadens miljöarbete.

Klimat- och energiutmaning

Ett av stadens miljömål är att klimatbelastningen ska minska med 75 procent per invånare till 2017, räknat från 2002. Stadskansliet upprättar årligen en övergripande miljöhandlingsplan, alla delmål i planen syftar till att minska miljö- och klimatpåverkan genom att dels minska energianvändningen och dels öka andelen förnybar energi. Hittills har koldioxidutsläppen från Mariehamns egna verksamhet minskat med drygt 60 procent, detta främst tack vare att oljan har i hög grad ersatts av biobränsle i fjärrvärmen. Biobränslet som används kommer dessutom från åländska skogar, vilket minimerar behovet av transporter. 

Testa din Klimatpåverkan

Vill du veta hur din egen livsstil påverkar klimatet? Gå in på klimatkontot. Svara på frågor om hur du bor, reser och äter och få konkreta förslag på vad du kan förändra i din livsstil. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hållbar upphandling

Staden har även antagit miljömål om att varor och tjänster efter den 31 december 2017 ifråga om dess ekonomiska värde ska minst 50 % vara miljöanpassade. När det gäller andelen inköpta ekologiska livsmedel, ska den motsvara minst 30 %. Hållbar upphandling är ett viktigt verktyg i arbetet för god miljö. Stadsledningen har tagit fram tips till dig som upphandlar eller funderar på att lämna anbud i en upphandling, se Hållbar upphandling.

Recipientprovtagning och status på vattnet

I EU:s vattendirektiv ställs det krav på att alla medlemsländer ska skydda och vårda sitt vatten så att det fortsätter vara bra eller blir bättre. Därför måste vi på Åland liksom andra Östersjöländer arbeta långsiktigt för att värna en god vattenkvalitet. Tillståndet för vattenkvalitén inom Västra hamnen-området, som är Lotsbroverkets recipient, följs upp enligt ett recipientkontrollprogram. Lotsbroverket är stadens avloppsvattenreningsverk och förutom hela staden är en stora delar av fasta Åland också uppkopplad. Avloppsreningsverket är en av våra viktigaste infrastrukturer och trots att inkommande flöde har ökat mellan åren 2001 och 2013 med 35 %, minskade utsläppen av kväve och fosfor med 50 % resp. 60 % under samma tidsperiod. Vilket visar på att avloppsreningen håller mycket hög nivå. På Lotsbroverket utvinns även biogas som används för att producera el och värme.
En utförlig sammanställning av status på vatten och slam kan du läsa här.

Årlig uppföljning

För att veta om vi når våra miljömål så gör vi en årlig uppföljning. Hållbarhetsbokslutet visar hur vi ligger till jämfört med våra mål. Stadskansliet ansvarar för denna uppföljning och resultatet publiceras i förvaltningens årliga bokslut samt på intranät och stadens hemsida.

Sidan uppdaterades