Hållbar upphandling

Staden tar ansvar för vår indirekta miljöpåverkan genom att välja miljömärkta eller på annat sätt miljöanpassade varor och tjänster samt att påverka våra leverantörer i positiv riktning.

Vår huvudprincip är att alla varor och tjänster som köps in till stadens verksamhet ska vara miljömärkta där så är möjligt. Vi ser det som ett enkelt men effektivt sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Därför har staden antagit miljömål om att varor och tjänster efter den 31 december 2017 ifråga om dess ekonomiska värde ska minst 50 % vara miljöanpassade. När det gäller andelen inköpta ekologiska livsmedel, ska den motsvara minst 30 %.

Miljökrav på varor och tjänster vid offentlig upphandling

Miljöhänsyn ska integreras i så stor utsträckning som möjligt i upphandlingsförfarandet. Vid upphandling eftersträvas fri konkurrens samt iakttagande av principerna om icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Kravnivåer och kriterier

Kraven som ställs kan ha olika tyngd och ska vara tydliga. Kriterierna ska vara möjliga att utvärdera och rangordna och/eller vikta. 

En miljöanpassad upphandling görs enklast genom att söka efter om det finns färdiga miljökrav specificerade för varan/tjänsten som ska upphandlas och om det finns utgår man ifrån dessa krav. Nya miljökrav utvecklas hela tiden och i dag finns det miljökrav för de vanligaste konsumtionsvarorna, t.ex. vid Upphandlingsmyndigheten (Sverige) finns kriterier för ett antal olika typer av upphandling: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/ och Motivas upphandlingsrådgivning för hållbar offentlig upphandling http://www.motivanhankintapalvelu.fi/sv

Krav på leverantörers miljöarbete

Krav kan ställas på leverantörers eget miljöarbete om det är relevant för varan eller tjänsten. T.ex. leverantören ska/bör ha ett aktivt miljöarbete som innehåller miljöpolicy, miljömål och årlig redovisning. Om detta ställs som skallkrav innebär det att anbud lämnas utan fortsatt granskning i de fall leverantören inte uppfyller kravet.

Reglering av miljövillkor i avtal

Leverantörens eget miljöarbete är en typ av miljövillkor som bör regleras i avtalen. Leverantörens miljöarbete under avtalsperioden kan regleras t.ex. genom villkor för hur långt leverantörens miljöarbete ska ha hunnit under avtalsperioden. Dessa villkor måste göras kända redan i förfrågningsunderlaget genom att man efterfrågar uppgifter om leverantörens miljöarbete.

Om miljöanpassad upphandling 

Inom offentlig upphandling får man inte ställa krav på att de produkter som upphandlas ska vara miljömärkta. Krav på att en produkt ska vara miljömärkt bryter mot proportionalitetsprincipen, eftersom märkningen i sig inte behövs för att produkten i fråga ska kunna uppfylla kriterierna i ett visst miljömärke. Upphandlande enheter kan däremot använda sig av de kriterier som miljömärkningen har för olika produkter i den tekniska specifikationen i upphandlingen. 

Livscykelkostnad, LCC

LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost) och lämpar sej bäst för sådana produkter som använder mycket energi i användarfasen. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt tas ur bruk eller man gör sig av med den. För att minska miljöbelastningen krävs ofta långsiktiga investeringar som kan vara svåra att få igenom i t.ex. ett byggprojekt med snäva ekonomiska ramar. Ett viktigt verktyg för att visa på effektiviteten i investeringarna är att använda LCC vid val av bygg- och installationssystem och byggvaror. LCC-beräkningar innebär att man vid investeringsbeslutet, utöver själva investeringskostnaden, också tar hänsyn till framtida drift- och underhållskostnader samt ibland även kostnader för miljöbelastning.

Verktyg och hjälpmedel för LCC-beräkningar i samband val av byggsystem finns på fölande länk: http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/

Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg för personbilar kan användas i anbudsutvärderingen men kan även vara en hjälp i behovsanalysen för att bättre planera inköp:

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/

Miljökoder

För att möjliggöra uppföljning av hur staden lever upp till de av stadsfullmäktige fastställda miljökraven är det viktigt att leverantörer ska göras medvetna om produkterna ska vara miljökodade enligt stadens önskemål.

Har ni frågor gällande miljökrav i samband med upphandlingar/inköp kontakta miljösamordnaren eller upphandlingsledaren.

Sidan uppdaterades