Miljöarbete genom miljöledningssystem

Till vår hjälp för att Mariehamn stads miljöarbete skall bli verkningsfull har vi valt miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.

Stadens miljöarbete leds och följs upp av stadsledningen. Miljöledningssystemet utgör stadens interna verktyg för att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter. Ledningssystem utgör dessutom en garanti för kontinuitet i miljöarbetet. I huvuddrag är arbetet upplagt så att staden har en centralt antagen miljöpolicy som bryts ner i fleråriga miljömål vilka i sin tur konkretiseras i en årlig miljöhandlingsplan. Ansvaret för att planera, finansiera och genomföra konkreta åtgärder ligger på de respektive verksamheterna. I miljöhandlingsplanen sammanställs de planerade överenskomna åtgärderna i syfte att skapa en helhetsbild av stadens totala insatser för att kunna avgöra om dessa är tillräckliga för att nå de uppställda målen. Miljöpolicy och miljömål fastställs av stadsfullmäktige. Miljöhandlingsplanen sammanställs av stadens miljösamordnare i samråd med förvaltningscheferna.

En utförlig beskrivning av hur miljöarbetet ska bedrivas finns beskrivet i en miljöledningsmanual, vilken är framtagen enligt krav i ISO 14001.

Intern miljörevision utförs inom förvaltningarna av miljösamordnare från stadskansliet. Som underlag för revisionen används tidigare revisionsprotokoll och aktuella ledningsdokument och anvisningar och lagkrav. Samtliga cheferinom staden har ett utvidgat miljöansvar som innebär att miljöanvisningar kring verksamheten följs och att rapportera avvikelser och förbättringsförslag till miljösamordnaren. För att underlätta för ansvariga har en lathund inför miljörevision tagits fram.

Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom miljöledningsarbetet som innebär att myndigheten ska kunna visa att miljöförbättringar faktiskt uppnås genom det miljöarbete som bedrivs. Vårt miljöarbete utvärderas därför varje år i en miljöredovisning. Redovisningen ligger till grund för ett hållbarhetsbokslut som i sin tur är en del av Mariehamns stads årsredovisning. Uppgifter om stadens miljöprestanda följs årligen upp och publiceras i stadens bokslut.

Mariehamns stad fortsatt miljöcertifierad enligt ISO 14001

Mariehamns stad certifierades som första stad i Finland enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 i januari 2011. Miljöcertifieringen omfattar hela stadens förvaltning och vissa bolag.

Certifikaten utgör en kvalitetsstämpel utfärdad av det oberoende certifieringsorganet A3CERT. ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet.

Efter den årliga revisionen 24-27 januari 2017 av Mariehamns stads miljöledningssystem konstaterade A3CERT efter genomförd revision att Mariehamns stad har kunnat påvisa en effektiv implementering, underhåll och förbättring av sitt ledningssystem och därmed utfärdade A3CERT beslut för fortsatt certifiering ytterligare tre år.

 

Sidan uppdaterades