Miljöpolicy för Mariehamns stad

Stadens miljöpolicy anger den inriktning som gäller för miljöarbetet och förvaltningen av stadens verksamheter.

Stadsstyrelsen har den 18.04.2002 beslutat att:

  • Stadens verksamhet i sin helhet skall uppfylla minst de krav på miljöskydd, som gällande lagstiftning ställer på verksamhet med anknytning till stadens ansvarsområde.

  • Stadens personal skall, var och en inom sitt ansvarsområde, hålla sig ajour med och respektera gällande lagstiftning samt andra krav och rekommendationer avsedda att förbättra miljöskyddet inom staden.

  • Verksamhetens väsentliga miljöaspekter skall vara kända inom staden och hänsyn till dessa skall tas på alla berörda beslutsnivåer i syfte att förebygga oacceptabel och onödig skadepåverkan på miljön.

  • I ärenden, som direkt berör enskilda boende inom staden liksom även grupper av stadens befolkning, skall största möjliga hänsyn till miljöaspekterna tas.

  • I den fysiska planeringen för stadens utformning och i stadsbyggandet skall både på kort och lång sikt, liksom också vid utförandet, miljöaspekterna vägas in och ges den tyngd, som är nödvändig för att staden skall kunna leva upp till beslutet om ekostad.

  • Vid upphandling av tjänster, utrustning, förbrukningsmaterial och andra tekniska produkter, skall de mest miljöanpassade väljas, utgående från säkerhetsmässigt fullvärdiga samt tekniskt likvärdiga alternativ, och som totalekonomiskt är förmånligast för staden.

  • Vid ingående av avtal med företag och leverantörer skall, utgående från i huvudsak likvärdiga alternativ, företräde ges åt sådana, som i sin verksamhet gjort åtaganden, som motsvarar minst stadens egen miljöpolicy och som totalekonomiskt är förmånligast för staden.

  • Stadens verksamhet skall förbättras kontinuerligt med avseende på verksamhetens miljöpåverkan och miljöskaderisker.

  • Staden skall tillämpa en öppen kommunikation med omvärlden ifråga om stadens miljöpåverkan.
Sidan uppdaterades