Översikt Nabbenområdet, bild från WRS rapport.

Våtmark och vattenstatus

Kommande generationer ska slippa betala priset för vår och tidigare generationers bristande vattenhantering. Det är därför en allt mer prioriterad uppgift att ta hand om och cirkulera vatten i vårt samhälle på ett säkert och hållbart sätt så att inte vårt hav skadas.

Under 2016 och 2017 var Mariehamns stad tillsammans med åtta andra städer kring Östersjön pionjärer inom programmet Baltic Sea City Accelerator. Programmet har banat vägen för ett nytt tillvägagångssätt för att städa upp Östersjön och det stödjer FNs hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals), ramdirektivet för vatten (Water Framework Directive) och HELCOMs ramverk. Stadens ambition och åtgärdsplan var att återställa våtmarker för att öka vattenkvaliteten. Rening av dagvatten, för att förhindra att mikroplaster och andra farliga ämnen sprids till havet, är ett av flera viktiga steg för att förbättra vattenkvaliteten i Slemmern och Östersjön.

Multifunktionell våtmark vid Nabben

Delar av det dagvatten som leds till Slemmern innehåller mikroskräp, det allra mesta av halterna kommer från trafiken. Det här har konstaterats efter provtagning som gjorts vid badstränderna Nabben och Lilla holmen. En våtmark skulle minska näringsläckaget och transporten av dagvattenrelaterade föroreningar som tungmetaller och mikroplast, samtidigt som fiskreproduktionen kan gynnas. Under 2017 har en plan för en våtmark vid Nabben utvecklats. Genom våtmarken kan cirka 1 miljon kubikmeter dagvatten renas, vatten som kommer från trafiknät och industriområden i Mariehamn men också från delar av grannkommunen Jomala.

Projektet "Inga mikroplaster i Slemmern" planeras av Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Det förverkligas till stor del genom EU-bidrag samt bidrag från Ålandsbankens Östersjöprojekt.

Stadens miljöåtaganden

Att genomföra programmet Baltic Sea Accelerator och att anlägga en våtmark vid Nabben är bara exempel på åtaganden Mariehamns stad tar för miljön. Vi deltar i nätverket Bärkraft.ax på Åland och staden har också undertecknat det globala Parisavtalet (Paris Climate Agreement) där vi åtar oss att bekämpa klimatförändringarna. Staden följer självfallet de olika EU direktiv som berör havet, vilka kräver att vattnet ska uppnå en viss status. FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030 utgör grund för revidering av stadens miljöprogram. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med stadens miljöledningssystem enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001, för att nå våra miljömål.

Sidan uppdaterades