Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 5–7 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer ordförande och viceordförande. Byggnadsinspektören är föredragande i nämnden.

Byggnadsnämnden fungerar som stadens byggnadstillsynsmyndighet och beslutar i de ärenden som enligt lag, förordning, stadga, instruktion eller annat delegeringsbeslut åligger nämnden. Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en byggnadsnämnd i varje kommun. Till uppgifterna hör att sköta kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och att utöva närmare tillsyn över byggnadsverksamheten, med hjälp av byggnadsinspektionen.

Läs mer om byggnadsnämndens uppgifter och beslutanderätt i förvaltningsstadgan.
 

 Ordinarie         Ersättare  
 Camilla Hägglund, ordförande MSÅ       Daja Rothberg
MSÅ
 Gunilla Grönlund, vice ordförande  Lib       Eva Ekström-Andersen
 Lib
 Rasmus Basilier
 MSÅ       Viktor Dahlén
MSÅ
 Kjell Sjöblom  S       Lars Söderlund
S
 Clas-Folke Hansen  ÅF       Christer Lindström
Ob

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens mötesdagar 2018:

22 januari
12 februari
12 mars
9 april
14 maj
11 juni
-
13 augusti
10 september
15 oktober
12 november
10 december 

Sidan uppdaterades