§ 2 Bygglovsavgifter

Enligt 66 § i plan- och bygglagen behövs bygglov för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader.

2.1 Fristående bastu- och ekonomibyggnad
När det är fråga om en fristående bastu- och ekonomibyggnad eller någon annan byggnad som har en enkel konstruktion och vars storlek är högst 100 m2 eller tillsyns- och inspektionsuppgifter i anknytning till bygglov och byggnadsarbete i fråga om utvidgning av dessa byggnader, är avgiften 137,00 euro per byggnad och dessutom 2,34 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.2 Bostadsbyggnad för fritidsbruk, total yta < 100 m2
När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglov och byggnadsarbete i ett byggprojekt, är avgiften för varje byggnad 182,50 euro och dessutom 3,22 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.3 Bostadsbyggnad med högst 2 bostadslägenheter (inkl. bostadsbyggnader för fritidsbruk > 100 m2)
När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglov och byggnadsarbete i ett byggprojekt, är avgiften för varje byggnad 217,90 euro och dessutom 3,76 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.4
Andra byggnader
När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglovet för ett byggprojekt, är avgiften för varje byggnad 273,05 euro och dessutom 4,99 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.5
Hallar av tyg e.d. med lätta konstruktioner
När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter i anknytning till bygglov för hallbyggnader av tyg e.d. med lätta konstruktioner, är avgiften för varje byggnad 223,00 euro och dessutom 4,14 euro/m2 för den totala ytan av byggnaden eller en del av den.

2.6 Underjordiska byggprojekt
När det är fråga om tillsyns- och inspektionsuppgifter i anknytning till bygglov för en underjordisk parkering eller ett motsvarande underjordiskt byggprojekt, är avgiften för varje byggnad 328,90 euro och dessutom 5,37 euro/m2 för den totala ytan av byggprojektet eller en del av det.

Enligt 66 § i plan- och bygglagen behövs bygglov för reparationer och ändringar i en byggnad om arbetet uppenbart kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden och för väsentlig ändring av ändamålet med byggnaden eller en del av den.

2.7 Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter som gäller bygglov och byggnadsarbete vid reparation eller ändring av byggnaders fasader är 137,00 euro per byggnad och dessutom 1,80 euro per fasadyta eller projicerad takyta som ändras.

2.8 För tillsyns- och inspektionsuppgifter beträffande bygglov och byggnadsarbete som gäller reparationer och ändring eller ändring av användningsändamål inne i byggnader, är avgiften för varje byggnad 137,00 euro och dessutom för den totala ytan av byggnaden eller en del av den som ändras:

2.8.1 ändring av användningsändamål 1,17 euro/m2 och
2.8.2 övriga reparationer och ändringar 2,34 euro/m2.

2.9 Andra åtgärder som kräver bygglov enligt PBL § 66 punkt 6, såsom att uppföra eller bygga om eldstäder, rökkanaler eller hissar i byggnader samt byte av bränsle i värmepannor så att förbränningstemperaturen väsentligt höjs.

Avgiften för tillsyns- och inspektionsuppgifter beträffande bygglov och byggnadsarbete är 164,45 euro per åtgärd.

2.10 Om det bygglov som beviljas består av flera etapper på det sätt som avses i 72 § 5 mom. i plan- och bygglagen, höjs bygglovsavgiften med minst 30 % och högst 100 % på grund av kommunens ökade uppgifter till följd av detta.

Till byggnadens totala yta räknas våningarnas, källarvåningens och
bruksvindens ytor beräknade enligt ytterväggarnas utsida. Till den totala ytan räknas dock inte utrymmen vars höjd är lägre än 1,6 meter.
Inte heller byggnadens balkonger och mindre takkonstruktioner räknas till den totala ytan.
Ytan för reparationer och ändringar som görs i byggnaden eller i en del av den beräknas i tillämpliga delar i enlighet med principerna för beräkning av den totala ytan.

Om den totala ytan för en byggnad eller för en del av den överstiger 10 000 m2, är bygglovsavgiften för den överstigande delen 75 %.
Om den totala ytan överstiger 20 000 m2, är bygglovsavgiften för den överstigande delen 50 %.

Sidan uppdaterades