§ 8 Avgifter för hörande av grannar

Enligt 73 § i plan- och bygglagen ska syn hållas på platsen innan en ansökan om bygglov avgörs, om detta inte är uppenbart onödigt. På icke detaljplanerat område och på planerat område där beviljandet av bygglovet innebär avvikelser från planen skall grannarna kallas till synen om det inte med beaktande av projektets ringa betydelse eller läge är uppenbart onödigt. Kallelsen skall senast tio dagar före synen sändas per post till grannarna.

Ifall sökanden bevisligen informerat grannarna och själv införskaffat deras samtycke, kan kallelse till och förrättande av synen bedömas som uppenbart onödig.

8.1 Grundavgiften för kallande eller hörande av grannar som utförts som myndighetsuppgift är 105,30 euro och dessutom 48,10 euro för varje granne som hörs.

Enligt 72 § i plan- och bygglagen ska berörda grannar ges tillfälle att skriftligen inkomma med synpunkter innan en ansökan som innebär avvikelser från detalj- eller generalplanen. Grannarna underrättas av kommunen.

8.2 Grundavgiften för hörande av grannar som utförts som myndighetsuppgift är 105,30 euro och dessutom 48,10 euro för varje granne som hörs.

Om grannarna inte är kända eller inte utan svårighet kan anträffas eller om det är fler än tio grannar som skall höras, kan delgivning ske genom kungörelse som publiceras i minst en lokal tidning med lokal spridning i landskapet (PBL § 73 mom. 3).

Om delgivning måste kungöras i tidningar, är den som ansöker om bygglov dessutom skyldig att betala annonskostnaderna.

Sidan uppdaterades