§ 14 Avgifter för samlingslokaler och samlingsområden

Enligt 72 § i plan- och bygglagen fastställs det högsta antalet personer som samtidigt får vistas i offentliga samlingsutrymmen i bygglovet. Beslut om detta kan vid behov fattas även annars. Enligt landskapsstyrelsens beslut 17.11.1998/884 Kb 1 ska byggnadsnämnden godkänna samt fastställa det högsta tillåtna personantalet i trakteringslokal.

Inspektion och godkännande av samlingslokaler:

14.1 Avgiften är 174,10 euro per lokal och dessutom 1,17 euro/m2 enligt lokalens totala yta.

14.2 När det är fråga om en enkel halliknande samlingslokal och lokalens totala yta överstiger 1 000 m2, utgör bygglovsavgiften 50 % för den överstigande delen.

14.3 Om samlingslokalen granskas och godkänns på något annat sätt än i tillståndsförfarande höjs behandlingsavgiften med 20 %.

Utlåtande om personsäkerheten i samlingsområdens konstruktioner:

14.4 Granskningen av planen är minst 104,90 euro och högst 209,80 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

14.5 Avgiften för ett besök på platsen är 107,05 euro.

Sidan uppdaterades