§ 7 Avgifter för tillstånd för miljöåtgärder

Enligt 70 § i plan- och bygglagen får sådant markarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar landskapet med vissa undantag inte vidtas utan tillstånd bland annat inom ett detaljplaneområde.

7.1 Avgiften för myndighetsuppgifter som gäller tillstånd för miljöåtgärder är minst 165,10 euro och högst 330,20 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.2 Om tillståndet för miljöåtgärder gäller enbart trädfällning, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 82,55 euro och högst 165,10 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

7.3 Om man i behandlingen av tillståndsansökan konstaterar att projektet kan genomföras utan tillstånd för miljöåtgärder eller marktäktstillstånd, är avgiften för myndighetsuppgifterna minst 41,30 euro och högst 82,55 euro, beroende på den arbetsmängd som behandlingen tar i anspråk.

Sidan uppdaterades