Maximibelopp gällande stadsstyrelsens beslutanderätt

Stadsstyrelsens beslutanderätt i nedan nämnda frågor är begränsad till vissa av stadsfullmäktige fastställda maximibelopp.

1. Köp, försäljning och byte av fast egendom, byggnader och anläggningar såvida inte priset eller bytesvärdet överstiger det maximibelopp som fullmäktige fastställt och såvida beslutanderätten inte överförts på nämnd eller tjänsteman, 75.000 euro för varje enskild transaktion.

2. Godkännande av skissritningar för stadens byggnader och anläggningar om arbetets värde inte överstiger ett av fullmäktige fastställt belopp och såvida uppgiften inte delegerats till nämnd, 200.000 euro per byggnad eller anläggning.

 

Enligt förvaltningsstadgans fjärde kapitel, 48 §. Godkänd av stadsfullmäktige 25.03.2003.

Sidan uppdaterades