Läromedel till stadens grundskolor

Mariehamns stad inbegär anbud på läromedel enligt gällande upphandlingsanvisningar för Mariehamns stad och specifikationer i de skolvisa bilagorna till detta dokument.

Bilagorna finns under Hitta snabbt som  Excel-filer.

Leveranstid och plats för upphandlingen
Vi motser leverans under de två första veckorna i augusti 2016. Beställningen fördelas och levereras till respektive skola.

Inlämnande av anbud
Anbuden riktas till Bildningsnämnden i Mariehamn, postadress PB 5, AX-22101 MARIEHAMN, anbuden skall vara bildningsnämnden tillhanda senast torsdagen den 19 maj 2015 kl. 15.00. Märk kuvertet "Offert läroböcker".

Anbudens giltighetstid
Anbudens giltighetstid skall vara minst två månader räknat från anbudens inlämningsdag. Priserna skall vara fasta och anges exklusive moms. Priserna kan inte ändras till följd av valutaförändringar. I priset ingår leverans till skolorna.

Öppnande och antagande av anbud
De inom utsatt tid inkomna anbuden öppnas torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.30. Anbudshandlingarna hanteras i enlighet med stadens regler för öppnande av anbud. Bildningsdirektören antar anbud. Bildningsdirektören förbehåller sig rätten att anta även del av givna anbud. Anbudshandlingarna är offentliga först efter att bildningsdirektören fattat beslut i frågan.

Tillägg och ändringar
Eventuella tillägg och ändringar i handlingarna som gäller offertförfrågan och som visar sig vara nödvändiga under anbudstiden meddelas skriftligen till alla som hämtat offertförfrågan. Endast ändringar och tillägg som gjorts av bildningskansliet skall beaktas.

Miljömärkta produkter
I den faktura som skickas av den som vunnit upphandlingen önskar skolförvaltningen vet hur stor andel av produkterna som är miljömärkta. En summa för den miljömärkta andelen som kan sättas i relation till hela anbudssumman önskas.

Kontaktpersoner
Ytterligare information kring offertförfrågan lämnas av respektive skola.

Strandnäs skola Rektor Mikael Rosbäck tfn. 531340
Ytternäs skola Skolsekreterare Gun Karlsson tfn. 531366
Övernäs skola Rektor Peter Holm tfn. 531370

Sidan uppdaterades