Upphandling av drivmedel för stationstankning på Åland

Mariehamns stad inbjuder härmed att lämna anbud på upphandling av drivmedel för stationstankning på Åland

Beskrivning av upphandlingen

Upphandlingen avser stationstankning av olika typer av drivmedel från pump vid bemannad/obemannad drivmedelsstationer. Anbud skall avse anbudsgivarens samtliga drivmedelsstationer, var av minst en skall vara belägen inom en radie av 5 km från centrala Mariehamn. Därutöver ombeds anbudsgivare som erbjuds avtal att även lämna rabatt på fordonsrelaterade produkter och tillbehör om dylika produkter saluförs hos leverantören.

Upphandlingens omfattning

Upphandlingens värde för avtalsperioden inklusive eventuell förlängning beräknas vara ca 380 000 euro exklusive moms. Upphandlingen avser Mariehamns stads samtliga förvaltningars och enheters samt Mariehamns stad dottersamfund Fastighets AB Marstads behov av olika typer av drivmedel. Den sammanlagda årsvolymen för samtliga drivmedel sammantaget beräknas uppgå till 101 200 liter och inköp av fordonsrelaterade produkter uppskattas uppgå till ca 10 000 euro.

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet Landskapslag (1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling.

Förfarandet medger ingen förhandling, varför det är av största vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag uppfylls. Med detta skall förstås att anbudsgivaren skall lämna ett slutgiltigt anbud (slutbud) i upphandlingen (se bilaga 2, Svarsformulär).

Upphandlingen publiceras förutom i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi), annonsnummer  2017-020909 och i TED (Tenders Electronic Daily), Tillfälligt referensnummer 20170928-005106 (17-405352-001) även på stadens hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/).

Sista anbudsdag

Anbud skall vara den upphandlande myndigheten senast tillhanda den 30.11.2017. Anbud som inkommer för sent kommer inte prövas oavsett orsak.

Anbudet skall inlämnas per post i slutet kuvert och sändas till följande adress:

Mariehamns stad
Finanskansliet
Upphandlingsledare Roger Johansson
PB 5
AX-22101 Mariehamn, Åland.

Kuvert skall märkas Anbud - Drivmedel för stationstankning på Åland. Observera att endast anbud som lämnats in per post till ovanstående adress beaktas.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Anbudsgivare ska på eget initiativ hämta hem materialet. Samtliga upphandlingsdokument kommer att finnas tillgängliga för tändladdning/utskrift i databasen TED på adressen http://ted.europa.eu/ och i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi), samt stadens hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.

Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget omfattar:

  • Krav och anbudsföreskrifter (detta dokument)
  • Bilaga 1 Svarsformulär
  • Bilaga 2 Avtalsförslag och kommersiella villkor
  • Bilaga 3 espd- request (XML-fil)
  • Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget – ”Frågor och svar”

Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits. Samtliga dokument/filer kommer finnas publicerade på Mariehamns stads hemsida. Samtliga dokument/filer kommer finnas publicerade på Mariehamns stads hemsida (www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/aktuella/.

Frågor och svar

Fråga 1
När man försöker skriva ut Bilaga 3 –espd blir det bara skräp på skärmen. Kan du mejla över vad ni har tänkt publicera under den punkten?

Svar:
Leverantören skapar en egen ESPD genom att hämta ESPD-filen (”espd-request”), spara ner den, och sedan ladda upp den i webbtjänsten för att fylla i relevant information.

Mer information om hur ESPD används finns även här: http://www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling

Fråga 2
Hur laddar man upp XML-filen espd-request i EU-kommissionens tjänst för att fylla i och återanvända upphandlingsdokumentet?

Svar:
Vi har gjort en vägledning om hur det går till som hittas här ” (http://www.mariehamn.ax/organisation-arbete/upphandling/). Vägledningen heter ”ESPD för anbudsgivare_importering av espd-request.pdf”.

Fråga 3
Kan Ni inte sätta ut espd-request som en pdf fil?

Svar:
Ja. Espd-request i PDF-format finns på sidan under rubriken Hitta snabbt.

Fråga 4
Leverantören skall fylla i pris på drivmedel som gäller 30.11.2017. Har vi förstått rätt att drivmedelspriser som gäller 30.11.2017 skall fyllas i blanketten? Alltså vi fått veta i förtid vilket datum som gäller? Vi har funderat att kan detta leda till att priser sänks just denna dag för att vara konkurrenskraftiga i anbudet.

Svar:
Ja anbud skall avse gällande nettopriser per liter exklusive mervärdesskatt per sista anbudsdag 30.11.2017, kl. 12.00 skall avse.

Anbudsgivaren (leverantören) är bunden genom sitt anbud till villkor enigt JYSE 2014 VAROR (se även närmare Avtalsförslag, 6 § Allmänna avtalsvillkor). Förutom i avtal intagna villkor är anbudsgivaren (leverantören) bunden av villkor enligt Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor (JYSE 2014 varor), om inget annat har överenskommits genom avtal.

 

Sidan uppdaterades