Rönnbergs torg

Förslag till ändring av stadsplanen för Öfvernäs by, del av lägenheten Rnr 2:0 samt del av allmänt område 6L (Rönnbergs torg) (Stplnr 1042)

Planområdet omfattar Rönnbergs torg och Servicegatan.
Rönnbergs torg är i generalplanen ett utredningsområde.
Planändringen innebär att ett allmänt parkeringsområde ändras till huvudsakligen bostadsvåningshustomter.
Planeringen följer generalplanen förutom vad gäller exploateringstalet.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende i stadskansliet under tiden 10.11-11.12.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 11.12.2017 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 dUnder utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades