Neptunigatan 4 (1080)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att förstora tomten söderut med 5.6 m, ändra markanvändningen till boende såsom studentboende, äldreboende eller liknande, till social verksamhet eller kontor och antingen bibehålla eller utöka byggnadsrätten. Planförslaget innebär att markanvändningen, byggnadsytan och antalet våningar ändras. Planförslaget avviker från generalplanen vad gäller markanvändningen.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning. Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades