Strandgatan 3, Servicegatan 2 och 4 (1086)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att sammanslå tomterna, ändra byggnadsytorna och antal våningar samt utöka byggnadsrätten.

Planförslaget innebär bl.a. tomterna sammanslås, markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras, att antalet våningar höjs och en byggnad K-märks. Planförslaget följer generalplanen vad gäller markanvändning och avviker vad gäller byggnadsrätt och antal våningar.

Planändringen bedöms ha större verkan varför stadsutvecklingsnämnden arrangerar ett samrådsmöte. Samråd hölls 28.9 – 12.10.2017.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Stadsfullmäktige förkastade ärendet den 29.5.2018.
Besvär mot beslutet under besvärstiden (30 d) riktas till Ålands förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades