Torggatan 6 och 8 (1090)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att sammanslå två tomter, höja byggnadsrätten, ändra byggnadsytor och antal våningar.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen. När det gäller utkastet till delgeneralplan för Mariehamns centrum avviker ansökan till den del som berör nedfarten till en gemensam parkeringsanläggning från Nygatan.

Planutkastet innebär bl.a. att tomterna 22 och 26 sammanslås, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna och antalet våningar förändras. Till planförslagsskedet införs bestämmelser, tomtindelning, utformningsplan och planbeskrivning.

Planändringen bedöms ha större verkan varför samråd arrangerades den 14 november 2017.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Sidan uppdaterades