Östra Esplanadgatan 8 (1093)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring så att tomterna nr 29 och 30 sammanslås, att befintligt bostadshus K-märks och att tillkommande byggnadsrätt samt byggnadsytor anpassas för två nya bostadshus i två våningar enligt inlämnat skissmaterial.

Planförslaget innebär bl.a. att tomterna nr 29 och 30 sammanslås, att befintligt bostadshus K-märks samt att markanvändningen, byggnadsrätten och byggnadsytorna ändras.

Den till staden inlämnade ansökan om planändring avviker inte från generalplanen.
K-märkning av byggnad beslutas av fullmäktige och således behandlas ärendet som en kompliceras planprocess. Planändringen bedöms inte ha större inverkan vilket innebär att samråd inte arrangeras.

PLANPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades