Södra Lillängen (nr 971)

Staden initierar en stadsplan för ett egnahemsområde samt intilliggande natur- och strandområde. I planprocessen för ärendet ingår att samråd hålls i beredningsskedet av ärendet. Samrådet hålls i form av ett medborgarinformationstillfälle som annonseras i de lokala tidningarna två veckor före tillfället. Vid medborgarinformationen informeras om planutkastet och beredningsmaterialet. Synpunkter lämnas skriftligen eller muntligen till stadsarkitektkansliet inom två veckor efter samrådstillfället. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna. Samråd hålls den 26 januari 2017 kl 18.00 i stadshuset.


PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d- STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades