Delgeneralplan för centrum

Staden har tagit fram ett förslag till en delgeneralplan över Mariehamns centrum. För att skapa förutsättningar för attraktivt boende i centrum och locka besökare har stor vikt lagts på att främja trivsamma, levande och mångsidiga stadsmiljöer med lokal prägel och skala.

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d


 

Förslaget bygger på de av fullmäktige godkända riktlinjerna från 2016. Planlösningarna baserar sig på utredningar som utgör planunderlaget och det samrådsmaterial som inlämnats under planprocessen. De olika hållbarhetsaspekterna, miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella är styrande för planförslaget, vilket redovisas i planbeskrivningen i enlighet med lagens krav om planens konsekvenser.

Enligt planförslaget dubbleras affärsytorna jämfört med dagens. Den totala våningsytan på området ökar från befintliga 141 000 m² till 185 000 m². Planförslaget möjliggör att de boende i centrum ökar från dagens 400 till 1 500 invånare på planområdet.

Delgeneralplaneförslaget var framlagt till påseende under tiden 20 maj - 19 juni 2019 på stadskansliet, på stadsbiblioteket som en utställning och publicerat på denna sida. Staden höll även ett informations- och diskussionstillfälle för allmänheten måndag 27 maj kl 18.00 på stadsbiblioteket. Tidpunkt för sista inlämnande av eventuella anmärkningar mot förslaget var 19.6.2019 kl. 15.00.

Planprocessen

Nu kommer inkomna anmärkningar att bemötas i beredningen, som därefter behandlas av stadsutvecklingsnämnden under hösten. Om ändring av delgeneralplaneförslaget görs ställs förslaget ut på nytt i 30 dagar efter stadsstyrelsens godkännande. Oförändrat förslag behandlas av stadsstyrelsen och slutligen av stadsfullmäktige.

En intervju 26 juni 2019 med stadsdirektör Barbara om de inkomna anmärkningarna mot delgeneralplanen finns på Ålands Radio och TVs hemsida som strömmande ljudspår.

Processen inleddes 27 janaurai 2015 med stadsfullmäktiges beslut, därefter har det behandlats flera gånger av nämnd, styrelse och fullmäktige. Uställningar, samråd, medborgardialog och möten har hållits.

Bakgrund

Stadsfullmäktige beslöt den 27.1.2015 att Mariehamns stad ska gå in för att upprätta, och under kommande mandatperiod anta, en delgeneralplan för stadens centrum. Stadsstyrelsen tillsatte den 12.3.2015 en kommitté vars slutrapport omfattades av stadsfullmäktige den 1.3.2016. Sammanfattningen och de delar av rapportens kapitel 1 som är skrivna med fet stil utgör utgångspunkt för upprättandet av delgeneralplanen.

Stadsstyrelsen har tagit till kännedom ett utkast till delgeneralplan för Mariehamns centrum daterat 29.11.2016, varefter samråd och remissförfarande har genomförts.
Samrådsmöte arrangerades den 1.3. 2017 på stadsbiblioteket då stadsarkitekten informerade om planutkastet. På stadsbiblioteket fanns materialet samlat till en utställning under tiden 1-22.3.2017. Synpunkter gällande ärendet kunde senast den 31.3.2017 lämnas skriftligen eller muntligen till stadsarkitektkansliet.

Bilagor 2017

Presentation vid tv-sänd aftonskola 29 november 2016

Bilagor till kommitténs slutrapport januari 2016

Sidan uppdaterades