Trobergsgränd (nr 1077)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för fem tomter så att tomtgränserna justeras, markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten och antalet våningar höjs. Sökanden avser att riva de befintliga bostadshusen och bygga nytt. Planförslaget innebär bl.a. tomtgränserna justeras och nya tomter bildas, att markanvändningen ändras, att byggnadsrätten höjs, att byggnadsytorna ändras och att antalet våningar höjs. Bestämmelser reglerar bl.a. utformningen av byggnaderna. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades