Trobergsgränd (nr 1077)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för fem tomter så att tomtgränserna justeras, markanvändningen moderniseras, byggnadsrätten och antalet våningar höjs. Sökanden avser att riva de befintliga bostadshusen och bygga nytt. Planförslaget innebär bl.a. tomtgränserna justeras och nya tomter bildas, att markanvändningen ändras, att byggnadsrätten höjs, att byggnadsytorna ändras och att antalet våningar höjs. Bestämmelser reglerar bl.a. utformningen av byggnaderna. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

 

Sidan uppdaterades