Mariepark (nr 1078)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att ändra markanvändningen och ändra områdes- och byggnadsytorna samt utöka byggnadsrätten. Sökanden avser att bygga en hotellstugby och ett poolområde. Planuförslaget innebär bl.a. markanvändningen ändras, nya områdesytor införs, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras och att antalet våningar för stugor införs. Bestämmelser reglerar bl.a. bevarandet av områdets naturkaraktär och äldre tallar samt utformningen av området och byggandet. Planförslaget avviker från generalplanen vad gäller markanvändning. Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller antalet våningar.

PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d - STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades