Segelmakargatan 6, 8 och 10 (1084)

Staden initierar en planändring med syfte att friköp får ske för bostäder, skydds/buffertzon mot parkområde minskas och strängeras.

Planförslaget innebär bl.a. obebyggda områden ändras storleksmässigt sinsemellan och att naturmark inom tomten inte får exploateras samt att friköp för bostäder införs.
Planförslaget följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

Stadsarkitekt - Utställd 14 d - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 d

Planförslaget är utställt under tiden 22.05– 05.06.2017.
Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 05.06.2017 kl. 15.00 inlämnas till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

 

Sidan uppdaterades