Ålandsvägen 23 (1064)

Planområdet omfattar enligt gällande plan två tomter med olika markägare. Under 2015 har anhållan inlämnats från båda markägarna.  Markägarna för de två berörda tomterna har 7.11.2008 gjort ett mar-kägobytesavtal och önskar en planändring så att den gemensamma tomt-gränsen ändras i enlighet med avtalet och att infartsservitut för gatutomten medges över skafttomtens skaft. Tomtindelning införs i planändringen.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadskansliet under tiden 22.02 - 23.03. 2016. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 23.03. 2016 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn. 

PLANEPROCESSEN

Stadsutvecklingsnämnd - Stadsstyrelse - Utställd 30 d - Fullmäktige - I kraft efter 30 d

 Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.

Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadskansliet.

Sidan uppdaterades