Skillnadsgatan 63 (nr 1079)

Sökandena anhåller om en stadsplaneändring för att bibehålla nuvarande verksamhet med en mindre ökning av antalet bostäder. Planförslaget innebär bl.a. markanvändningen ändras, byggnadsrätten höjs, byggnadsytorna ändras och att antalet våningar för en av byggnadsytorna ändras. Planbestämmelser moderniseras. Planutkastet följer intentionerna i generalplanen vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsarkitektkansliet under tiden 13.02 - 27.02.2017. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast kl.15.00 den 27.02.2017 inlämnas till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

PLANEPROCESSEN

Stadsarkitekt - Utställd 14 dag - Stadsarkitekt - I kraft efter 30 dag

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades